Pirkimo ir pardavimo taisyklės

Prekių pirkimo – pardavimo internetinėje parduotuvėje Firanto.lt taisyklės

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. R. Firanto i.į., juridinio asmens kodas - 134766767, buveinės adresas - Žeimenos g. 89, Kaunas (toliau – Pardavėjas), prekių pirkimo pardavimo internetinėje parduotuvėje http://www.firanto.lt/ (toliau - Internetinė parduotuvė) taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja Pardavėjo Interneto parduotuvėje ir asmens, įsigyjančio prekes Firanto.lt Internetinėje parduotuvėje (toliau – Pirkėjas) tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę, Pirkėjui perkant prekes Internetinėje parduotuvėje.

2. Šios Taisyklės, su jomis sutikus Pirkėjui (susipažinus su Taisyklėmis bei pateikus užsakymą ir už jį apmokėjus“), yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu Firanto.lt Internetinėje parduotuvėje susijusios nuostatos.

3. Pirkti Interneto Parduotuvėje turi teisę tik tie asmenys, kurie pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą yra veiksnūs ir gali sudaryti atitinkamas sutartis.

4. Pirkėjas, sutikdamas su Taisyklėmis, patvirtina, kad turi teisę pirkti prekes Internetinėje parduotuvėje Firanto.lt.

II. SUTARČIŲ SUDARYMO TVARKA

1. Pirkimo ir pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, Internetinėje parduotuvėje išsirinkęs prekę, suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs mokėjimo būdą ir susipažinęs su šiomis Taisyklėmis, paspaudžia nuorodą „Užsakyti“.

2. Kiekviena tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta pirkimo – pardavimo sutartis yra registruojama ir saugoma Firanto.lt Internetinės parduotuvės duomenų bazėje.

3. Visos sutartys Interneto parduotuvėje tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaromos elektronine forma, naudojant ryšio priemones. Pardavėjas ir Pirkėjas, sudarydami sutartis, vadovaujasi Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2011 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 4-959 patvirtintomis Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklėmis, bei kitais LR teisės aktais.

III. ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

1. Firanto.lt Internetinėje parduotuvėje naudojami surinkti Pirkėjo savo noru pateikti duomenys, atsižvelgiant į jos politiką dėl konfidencialios ir privačios informacijos apsaugos. Pirkėjo asmeninę informaciją prašomą nurodyti tik pateikiant pateikiant užsakymą. Pardavėjas saugo asmeninius duomenis maksimaliai 3 metų laikotarpiui.

2. Pardavėjui pateikti duomenys apie Pirkėją yra naudojami sutarčių sudarymo ir vykdymo tikslais. Pardavėjui gali tekti dalintis Jūsų suteikta informacija su trečiosiomis šalimis ribotomis aplinkybėmis dėl įstatymų ir teisės normų laikymosi, siekiant užkirsti kelią sukčiavimui arba gresiančiai žalai, užtikrinti saugumą, arba bendrovės nuosavybės teisės perdavimo atveju. Mes nerenkame ir neapdorojame jokių slaptų duomenų, tokių kaip duomenys apie sveikatą ar panašūs klausimai. Pardavėjas gali atskleisti Jūsų asmeninę informaciją, kai to reikalauja galiojantys įstatymai, vyriausybinė institucija arba teisėsaugos organai.

IV. PIRKĖJO TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes Firanto.lt internetinėje parduotuvėje šių Taisyklių nustatyta tvarka.

2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties, sudarytos su Firanto.lt Internetine parduotuve pranešdamas Pardavėjui per 7 darbo dienas nuo prekės pristatymo ar atsiėmimo dienos. Pranešimas siunčiamas elektroniniu laišku info@firanto.lt, bei pranešime nurodoma grąžinamos prekės. Pardavėjas įsipareigoja priimti prekę ir grąžinti sumokėtus pinigus per 15 dienų nuo sutarties atsisakymo. Šia teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat ji nebuvo naudojama. Visos grąžinamos prekės turi būti su autentiškomis etiketėmis, apsauginiais maišeliais ir originalia pakuote. Jeigu prekė nepažeista transportavimo metu, prekės likutis negali būti mažesnis nei 95% originalaus kiekio. Prekės gražinimo išlaidas apmoka pirkėjas.

3. Pirkėjas turi kitas Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.

4. Pirkėjas privalo sumokėti prekių ir pristatymo kainą, taip pat kitus mokėjimus (jei tokie nurodyti sudarant sutartį) ir priimti užsakytas prekes. Už prekes Pirkėjas sumoka naudodamasis savo banku internete, į kurį pateikiama nuoroda Internetinėje parduotuvėje (tuo atveju, jei Pardavėjas su Pirkėjo banku turi sudaręs atitinkamą sutartį), arba atlikdamas mokėjimą iš bet kurio kito banko į Pardavėjo sąskaitą, nurodytą „Kontaktai” srityje.

5. Užsiregistravęs Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

6. Jeigu pasikeičia užsiregistravusio Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, jis privalo nedelsdamas juos atnaujinti.

7. Pirkėjas, naudodamasis Firanto.lt Internetine parduotuve, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų internetinėje parduotuvėje, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

V. PARDAVĖJO TEISĖS IR PAREIGOS

1. Pirkėjas atsiskaito už prekes apmokėdamas už jas naudojantis savo elektronine bankininkyste. Mokant už prekes šiuo būdu, Pirkėjui elektroninės bankininkystės sistemoje sugeneruojamas mokėjimas pagal jo apmokamą užsakymą. Pinigus Pirkėjas perveda į Firanto.lt Internetinės parduotuvės sąskaitą. Pirkėjas gali atsiskaityti už prekes ir apmokant už jas banko pavedimu. Šiuo atveju Pirkėjas atsispausdina užsakymą ir pasirinkto banko skyriuje perveda pinigus į Firanto.lt banko sąskaitą.

2. Pardavėjui sutikus Pirkėjui taip pat gali būti sudaryta galimybė atsiskaityti ir kitais apmokėjimo būdais.

3. Atsiskaitydamas šios dalies 1 punkte numatytais apmokėjimo būdais, Pirkėjas įsipareigoja sumokėti nedelsiant. Visais atvejais, tik gavus apmokėjimą už prekes pradedamas formuoti prekių siuntinys ir pradedamas skaičiuoti prekių pristatymo terminas.

VI. ATSISKAITYMO UŽ PREKES TVARKA IR TERMINAI

1. Pirkėjas atsiskaito už prekes apmokėdamas už jas naudojantis savo elektronine bankininkyste. Mokant už prekes šiuo būdu, Pirkėjui elektroninės bankininkystės sistemoje sugeneruojamas mokėjimas pagal jo apmokamą užsakymą. Pinigus Pirkėjas perveda į Firanto.lt Internetinės parduotuvės sąskaitą. Pirkėjas gali atsiskaityti už prekes ir apmokant už jas banko pavedimu. Šiuo atveju Pirkėjas atsispausdina užsakymą ir pasirinkto banko skyriuje perveda pinigus į Firanto.lt banko sąskaitą.

2. Pardavėjui sutikus Pirkėjui taip pat gali būti sudaryta galimybė atsiskaityti ir kitais apmokėjimo būdais.

3. Atsiskaitydamas šios dalies 1 punkte numatytais apmokėjimo būdais, Pirkėjas įsipareigoja sumokėti nedelsiant. Visais atvejais, tik gavus apmokėjimą už prekes pradedamas formuoti prekių siuntinys ir pradedamas skaičiuoti prekių pristatymo terminas.

VII. PREKIŲ PRISTATYMAS

1. Pirkėjas, užsakydamas prekes gali pasirinkti prekes atsiimti Interneto svetainėje nurodytu prekių atsiėmimo adresu, arba užsisakyti pristatyti prekes pasiūlyme nurodytomis sąlygomis pirkėjo nurodytu adresu visoje Lietuvoje, arba atsisimti prekes viename iš Lietuvos pašto skyrių.

2. Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas. Tiksli pristatymo kaina priklauso nuo užsakomų prekių svorio ir kainos arba Pardavėjui informavus yra nemokama. Įprastai prekės pristatomos Pirkėjo nurodytu adresu per 2-3 darbo dienas nuo gauto apmokėjimo už prekes bei prekių transportavimą.

3. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

4. Siuntos pristatymo metu Pirkėjas ar jo atstovas privalo kartu su transporto įmonės atstovu patikrinti siuntos pakuotės būklę, prekių kiekį, kokybę ir asortimentą. Nustačius siuntos pakuotės pažeidimą, prekių kiekio, kokybės, asortimento neatitikimą (-us), Pirkėjas ar jo atstovas siuntos privalo nepriimti. Tokiu atveju transporto įmonės atstovas kartu su Pirkėju ar jo atstovu užpildo specialų siuntų patikrinimo aktą, kuriame nurodo rastus pažeidimus.

5. Pirkėjui ar jo atstovui priėmus siuntą ir pasirašius transporto įmonės atstovo pateiktame pristatymo patvirtinime be pastabų, laikoma, kad prekės pristatytos nepažeistoje siuntos pakuotėje, prekių kiekis, kokybė, asortimentas atitinka pirkimo ir pardavimo sutarties sąlygas, papildomos paslaugos, nurodytos pristatymo patvirtinime, tinkamai atliktos.

6. Jei planuojamą prekių pristatymo dieną prekės nepristatomos, Pirkėjas nedelsdamas, bet ne vėliau kaip kitą dieną po planuotos prekių pristatymo dienos, apie tai informuoja Pardavėją.

7. Užsakytas prekes būtina atsiimti ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas, skaičiuojamas nuo Pardavėjo patvirtinimo, kad užsakymas jau yra Lietuvos pašto skyriuje ir jį galima atsiimti.

8. Jei prekes priims ne Pirkėjas, Pirkėjas privalo nurodyti prekes priimsiančio asmens duomenis, pildydamas užsakymo pristatymo informaciją.

VIII. ATSAKOMYBĖ

1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už savo pateikiamų asmens duomenų teisingumą. Pirkėjas prisiima atsakomybę už padarinius, kilusius dėl pateiktų duomenų klaidingumo ar netikslumo.

2. Už pirkimo ir pardavimo sutarties, sudarytos naudojantis Internetine parduotuve Firanto.lt, pažeidimą tiek Pirkėjas, tiek Pardavėjas atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

3. Užsiregistravęs Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei Internetinėje parduotuvėje Firanto.lt teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie internetinės parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.

4. Jei Pardavėjo Internetinėje parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.

5. Pardavėjas neatsako už tai, kad Internetinėje parduotuvėje pateiktos prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais neatitinka realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatumų.

IX. PRANEŠIMAI

1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo pateiktu elektroninio pašto adresu.

2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo Internetinės parduotuvės Firanto.lt skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

X. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

1. Šios Taisyklės yra sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais. Šių Taisyklių pagrindu kylantiems teisiniams santykiams taikoma LR teisė.

2. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo ar susiję su pirkimo ir pardavimo sutartimi tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra sprendžiami derybomis. Nepavykus susitarti, nesutarimai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.